Fundacja Widzialni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 • Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej)
 • Obniżona sprawność intelektualna – niepełnosprawność intelektualna (Zespół Downa), demencja starcza
 • Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)
 • Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą)

Przedział wiekowy beneficjenta:logo Fundacji Widzialni

Beneficjenci w każdym wieku

Zakres działalności, słowa klucze:

 •  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • Dostępność stron internetowych
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnością

Krótki opis organizacji/instytucji:

Fundacja Widzialni zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Fundacja Widzialni zajmuje się przeprowadzaniem badań i audytów dostępności stron internetowych pod kątem osób wykluczonych cyfrowo i zgodnie ze standardem WCAG.

Jako jedyna organizacja w Polsce podjęła trud opracowania kompleksowej metodyki badań serwisów internetowych pod kątem ich dostępności, nie tylko wykorzystując narzędzia i kryteria określone przez konsorcjum W3C, ale także angażując w badania samych beneficjentów czyli osoby z niepełnosprawnością. Fundacja jest laureatem nagrody specjalnej „Sektor 3.0” przyznanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polska Akademia Dostępności – www.pad.widzialni.org,Fundacja opracowała narzędzia sprzyjające poprawie dostępności zasobów internetowych, m.in. udostępniając darmowe wzorce stron internetowych na autorskim CMSie oraz spełniające standard dostępności „skórki” Wordpress.

Fundacja angażuje się również w regionalne projekty, skupione przede wszystkim wokół aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z wykorzystaniem cyfrowych kompetencji – m.in. projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: realizowany w Częstochowie w latach 2013-2015 „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” czy „E–learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” mający na celu aktywizacje osób z niepełnosprawnością wzroku na otwartym rynku pracy.

Kontakt:

ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

tel. 34 325 40 41

mail: biuro@widzialni.org

www.widzialni.org

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Logo Fundacji Widzialni

  Logo Fundacji Widzialni