Partnerstwo Częstochowa na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki

Rodzaj niepełnosprawności beneficjenta działań organizacji/instytucji:

 • Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą)
 • Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, nowotwór)

Przedział wiekowy beneficjenta:Logo Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

35-80

Zakres działalności, słowa klucze:

 • Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również, działalność na rzecz osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami pozaonkologicznymi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju
 • Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Nauka , edukacja, oświata i wydawnictwo
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku ,sportu, rekreacji i turystyk
 • Promocja kultury i sztuki
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Krótki opis organizacji/instytucji:

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1996 roku. Obecnie liczy około 140 członkiń, w tym 36 certyfikowanych wolontariuszek. Swoimi działaniami obejmuje obszar miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową, niemedyczną służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną. Głównym celem działalności jest dostarczenie osobom chorym emocjonalnego i praktycznego wsparcia w powrocie do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia poprzez takie działania jak: rehabilitacja fizyczna i psychologiczna, masaż limfatyczny, gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia na basenie, tworzenie grup wsparcia, spotkania z lekarzami, dietetykami i innymi osobami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dalsza działalność to spotkania z młodzieżą, prelekcje szkolenia, wolontariat, dni otwarte w Stowarzyszeniu, konferencje onkologiczne, akcje profilaktyczne, koncert przedpielgrzymkowy, Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po chorobie nowotworowej. Ponadto od roku 2013 realizujemy zadanie : Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów.

Kontakt:

al.Pokoju 13
42-200 Częstochowa

telefon  798 836 819 509 656 937 e-mail: biuro@czestochowskieamazonki.pl
amazonkiczestochowskie@poczta.fm

www.czestochowskieamazonki.pl

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Logo Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

  Logo Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki