Partnerstwo Częstochowa na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

Opublikowano: 16 maja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 Adresaci programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar A Zadanie nr 3 – osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A Zadanie nr 4 – osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 3 – osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 4 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Obszar B Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej (lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona), po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadająca zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresaci programu (Moduł II):

Osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie miasta Częstochowa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

  1. Niepodległości 20/22

42-216 Częstochowa

tel. 34 363 18 19

(pokój numer 18)

Druki wniosków są dostępne w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz na stronie internetowej www.mops.czestochowa.pl

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

  1. Moduł I – wnioski będą przyjmowane:od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.
  2. Moduł II –wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:           

od dnia 11.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r. (pierwsze półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)           

od dnia 16.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. (drugie półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020)

UWAGA

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Aktywny Samorząd - kontury Polski + osoba na wózku

    Logo Aktywny Samorząd - kontury Polski + osoba na wózku