Wnioski do Modułu I “Aktywnego samorządu” tylko do 31 sierpnia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Opublikowano: 5 sierpnia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przypomina, że 31 sierpnia upływa termin składania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – moduł I.

Uwaga! Przywrócono możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózków o napędzie elektrycznym.

Dofinansowanie do zakupu wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 10 tys. złotych takiego dofinansowania, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Obecnie trwają w PFRON prace nad wdrożeniem tej części programu – z uwagi na to wnioski nie są jeszcze przyjmowane.  O uruchomieniu naboru będą informacje na stronie internetowej.

Można już przygotowywać się do złożenia wniosku np. uzyskując zaświadczenie od lekarza, które będzie niezbędnym elementem procedury. Zaświadczenie można pobrać na stronie.

Osoby z niepełnosprawnością mieszkające na terenie miasta Częstochowa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu w:

Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

  1. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, (pokój numer 18)

tel. 34 363 18 19

Druki wniosków są dostępne w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz na stronie internetowej www.mops.czestochowa.pl .

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW w ramach Modułu I – do 31.08.2019 r.

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Więcej o wznowieniu dofinansowywania wózków elektrycznych:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/#

MOPS w Częstochowie przypomina, że program aktywny samorząd obejmuje w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – obejmuje w 2019 roku następujące formy wsparcia:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresaci programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar A Zadanie nr 3 osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A Zadanie nr 4 osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 3osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 4 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Obszar B Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka ręcznego. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Osoby, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Z uzyskania opinii zwolnione są osoby, które posiadają zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki specjalny, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej (lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona), po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C Zadanie nr 5osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadająca zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Wzór zaświadczenia lekarskiego do wózka do pobrania tutaj:

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie